TRYB WARUNKOWY W JĘZYKU HISZPAŃSKIM - CONDICIONAL SIMPLE

Tryb warunkowy w języku hiszpańskim - condicional simple


W języku hiszpańskim condicional simple (tryb warunkowy prosty, odnoszący się do teraźniejszości i przyszłości) tworzymy dodając do bezokolicznika następujące końcówki:

bezokolicznik

-ar

-er

-ir

+

-ía

-ías

-ía

-íamos

-íais

-ían


Na przykład:


koniugacja I

tomar brać

koniugacja II

meter wkładać

koniugacja III

acudir udawać się do

yo

tomar-ía

meter-ía

acudir-ía

tomar-ías

meter-ías

acudir-ías

él/ella/usted

tomar-ía

meter-ía

acudir-ía

nosotros/as

tomar-íamos

meter-íamos

acudir-íamos

vosotros/as

tomar-íais

meter-íais

acudir-íais

ellos/as/ustedes

tomar-ían

meter-ían

acudir-ían


Jak przetłumaczymy takie formy na język polski? Oczywiście używając trybu przypuszczającego, na przykład:

iría - poszedłbym
cantarían - zaśpiewaliby
viajaríamos - podróżowalibyśmy

W condicional są nieregularne te same czasowniki, co w futuro:

caber mieścić się

cabría

cabrías

cabría

cabríamos

cabríais

cabrían

decir powiedzieć

diría

dirías

diría

diríamos

diríais

dirían

hacer robić

haría

harías

haría

haríamos

haríais

harían

poder móc

podría

podrías

podría

podríamos

podríais

podrían

poner kłaść

pondría

pondrías

pondría

pondríamos

pondríais

pondrían

querer chcieć

querría

querrías

querría

querríamos

querríais

querrían

saber wiedzieć

sabría

sabrías

sabría

sabríamos

sabríais

sabrían

salir wychodzić

saldría

saldrías

saldría

saldríamos

saldríais

saldrían

tener mieć

tendría

tendrías

tendría

tendríamos

tendríais

tendrían

valer mieć wartość

valdría

valdrías

valdría

valdríamos

valdríais

valdrían

venir przychodzić

vendría

vendrías

vendría

vendríamos

vendríais

vendrían

haber istnieć

habríaUżycie condicional simple

Odpowiada polskiemu trybowi warunkowemu w teraźniejszości:
La llamaría pero no sé su número.  Zadzwoniłbym do niej, ale nie znam jej numeru.

Służy do wyrażania:

- rad/sugestii:
Yo en tu lugar hablaría con él. Ja na twoim miejscu porozmawiałbym z nim.

- form grzecznościowych:
¿Podrías ayudarme? Mógłbyś mi pomóc?

- w zdaniach podrzędnie złożonych wyraża czynność przyszłą w stosunku do czynności przeszłej. Pojawia się w mowie zależnej wtedy, kiedy zdanie główne jest w czasie przeszłym, a w zdaniu podrzędnym wyrażamy przyszłość:
Me dijo que se iría al día siguiente.  Powiedział mi, że wyjedzie następnego dnia.

- występuje w zdaniach warunkowych II typu:
Si tuviera mucho tiempo, estudiaría chino.  Jeśli miałbym dużo czasu, uczyłbym się chińskiego.

- przypuszczenia co do przeszłości:
No fui al concierto pero habría mucha gente.  Nie poszedłem na koncert, ale było chyba dużo ludzi.

Si tuviera tiempo, estudiaría japonés.   Jeśli miałbym czas, uczyłbym się japońskiego.condicional - ejercicio 1

condicional - ejercicio 2

condicional - ejercicio 3

condicional - ejercicio 4

condicional - ejercicio 5 (estilo indirecto)