imiesłów czynny gerundio

imiesłów czynny gerundio

Gerundio tworzymy dodając do tematu czasownika następujące końcówki:

koniugacja I
tom-ar brać

koniugacja II
beb-er pić

koniugacja III
sub-ir wsiadać


tom-ando


beb-iendo


sub-iendo

Czasowniki z przegłosem e→i mają ten przegłos również w gerundio:
pedir → pidiendo    prosząc

Czasowniki dormir i morir mają przegłos o→u:
dormir → durmiendo    śpiąc

Niektóre czasowniki tworzą gerundio nieregularnie:

infinitivo

gerundio

caer upadać

cayendo

decir powiedzieć

diciendo

dormir spać

durmiendo

ir iść

yendo

leer czytać

leyendo

morir umierać

muriendo

oír słyszeć

oyendo

pedir prosić

pidiendo

reírse śmiać się

riéndose

ser być

siendo

ver widzieć

viendo


Gerundio służy do tworzenia konstrukcji peryfrastycznych. Oto ważniejsze:

  • estar + gerundio wyraża czynności, które odbywają się w danym momencie i nacisk położony jest na ich trwanie:

              Ahora estoy trabajando.   Teraz pracuję.

  • seguir + gerundio oznacza nadal coś robić:

Sigo trabajando aquí.   Nadal tu pracuję.

  • llevar + gerundio wyraża czynności, które trwają od jakiegoś (określonego) czasu:

Llevamos 3 años viviendo en Francia.  Mieszkamy we Francji od 3 lat.


   Está lloviendo.   Pada deszcz.