TRYB ROZKAZUJĄCY W JĘZYKU HISZPAŃSKIM - IMPERATIVO

TRYB ROZKAZUJĄCY W JĘZYKU HISZPAŃSKIM- IMPERATIVO

W trybie rozkazującym czasowniki regularne mają następujące końcówki:

habl-ar

com-er

abr-ir

habl-a

com-e

abr-e

usted

habl-e

com-a

abr-a

nosotros/as

habl-emos

com-amos

abr-amos

vosotros/as

habl-ad

com-ed

abr-id

ustedes

habl-en

com-an

abr-an

Imperativo ma swoje własne końcówki tylko dla dwóch osób, tú (ty) i vosotros (wy):

habla (mów!), come (jedz!), abre (otwórz!)

vosotros hablad (mówcie!), comed (jedzcie!), abrid (otwórzcie!)

Zwróć uwagę, że aby utworzyć tryb rozkazujący dla osoby wy, wystarczy zastąpić końcowe –r w bezokoliczniku literą –d:

comer – comed

Pozostałe osoby trybu rozkazującego to tak naprawdę formy presente de subjuntivo:

hablar – subjuntivo hable, hables etc, stąd imperativo usted hable, nosotros hablemos, ustedes hablen

Naucz się odmiany czasowników regularnych: ejercicio - imperativo 1a conjugación tarjetas flash
ejercicio - imperativo 2a conjugación tarjetas flash
ejercicio - imparativo 3a conjugación tarjetas flash
ejercicio -
imperativo tarjetas flash

Ejemplos:

¡Habla conmigo! Porozmawiaj z mną!

¡Comed la sopa! Zjedzcie zupę!
!Abramos la puerta! Otwórzmy drzwi!


Ejercicio

. Wstaw właściwą formą trybu rozkazującego:

  1. Señor Gómez, ¡ (esperar) .....................un momento, por favor!
  2. Chicos, ¡(hacer) ..................... los deberes ahora mismo!
  3. Carmen, ¡(ayudar) ..................... a tu hermana a limpiar la cocina!
  4. ¡(nosotros hablar) ........................ de otra cosa!
  5. Señores, ¡(comer) .................... ya!
  6. (nosostros subir) .................... por la escalera, el ascensor no funciona.
  7. Miguel, ¡(pasar) ................., por favor !
  8. María, ¡(cortar) ................ la cebolla en rodajas finas!
  9. Niños, ¡(beber) .................. la leche!
  10. Usted debe comer verduras todos los días. Además (caminar) .................. durante media hora.

W czasownikach zwrotnych zaimek w trybie rozkazującym występuje po czasowniku (piszemy oba słowa łącznie):

sentarse siadać - ¡siéntate! siadaj!

W osobie nosotros i vosotros zanika ostatnia spółgłoska czasownika:

lavemos + nos → lavémonos

lavad + os → lavaos

Oto przykład odmiany czasowników zwrotnych trzech koniugacji:

lavarse

meterse

subirse

lávate

métete

súbete

usted

lávese

métase

súbase

nosotros/as

lavémonos

metámonos

subámonos

vosotros/as

lavaos

meteos

subíos

ustedes

lávense

métanse

súbanse

W trybie tym występują te same przegłosy, co w czasie teraźniejszym:

pensar e/ie

myśleć

pedir e/i

prosić

volar o/ue

latać

conocer c/zc znać

huir  uciekać

piens-a

pid-e

vuel-a

conoc-e

hu-y-e

usted

piens-e

pid-a

vuel-e

conozc-a

hu-y-a

nosotros/as

pens-emos

pid-amos

vol-emos

conozc-amos

hu-y-amos

vosotros/as

pens-ad

pedid

vol-ad

conoc-ed

hu-id

ustedes

piens-en

pid-an

vuel-en

conozc-an

hu-y-an

naucz się czasowników z przegłosem: ejercicio - imperativo verbos con cambios vocálicos tarjetas flash

Niektóre czasowniki są nieregularne. Większość z nich ma skróconą formę trybu rozkazującego w osobie ty:

dar dawać

da

demos

dad

den

decir mówić

di

diga

digamos

decid

digan

hacer robić

haz

haga

hagamos

haced

hagan

ir iść

ve

vaya

vayamos

id

vayan

oír słyszeć

oye

oiga

oigamos

oíd

oigan

poner kłaść

pon

ponga

pongamos

poned

pongan

salir wychodzić

sal

salga

salgamos

salid

salgan

ser być

sea

seamos

sed

sean

tener mieć

ten

tenga

tengamos

tened

tengan

traer przynosić

trae

traiga

traigamos

traed

traigan

venir przychodzić

ven

venga

vengamos

venid

vengan

naucz się odmiany czasowników nieregularnych: ejercicio - imperativo tarjetas flash

ejercicio: imperativo - verbos irregulares


Tryb rozkazujący zaprzeczony ma te same końcówki, co subjuntivo:

habl-ar mówić

com-er jeść

abr-ir otwierać

no habl-es

no com-as

no abr-as

usted

no habl-e

no com-a

no abr-a

nosotros

no habl-emos

no com-amos

no abr-amos

vosotros

no habl-éis

no com-áis

no abr-áis

ustedes

no habl-en

no com-an

no abr-an

W trybie rozkazującym zaprzeczonym zaimek zwrotny stawiamy przed czasownikiem:

¡No te preocupes! Nie martw się!