alfabet i wymowa hiszpańska

ALFABET HISZPAŃSKI I WAŻNIEJSZE ZASADY WYMOWY


LITERA

NAZWA LITERY

WYMOWA

PRZYKŁAD

A a

a

a

ala - skrzydło

B b

be

na początku wyrazu – b

bigote – wąs

w środku wyrazu – β **

abuelo (aβuelo) - dziadek

C c

ce (wym. θe lub se) *

ce, ci wymawiamy θe, θi (w Hiszpanii) lub se, si (w Ameryce Łacińskiej)


cena (θena lub sena) – kolacja

cielo (θjelo lub sjelo) – niebo
w pozostałych pozycjach wymawiamy k

comida (komida) – jedzenie

camino (kamino) - droga

Ch ch

che (wym. cze)

jak miękkie cz

chocolate (czokolate) - czekolada

D d

de

d

dar – dawać

między samogłoskami i na końcu wyrazu wymawiamy słabiej

mercado (merkado) - targowisko

E e

e

e

enero - styczeń

F f

efe

f

feo - brzydki

G g

ge (wym. he)

ge, gi wymawiamy he, hi

genial (henjál) – genialny

Egipto (ehipto) - Egipt

w pozostałych przypadkach wymawiamy g

gato – kot

grupo - grupa

gue, gui wymawiamy ge, gi

pagué (pagé) – zapłaciłem

guitarra (gitarra) - gitara

güe, güi wymawiamy gue, gui

cigüeña (θigueńa) – bocian

pingüino (pinguino) - pingwin

H h

hache (wym. acze)

nie wymawiamy

hola (ola) - cześć

I i

i

i

ir - iść

J j

jota (wym. hota)

h

Juan (huan) - Jan

K k

ka

k

kilogramo - kilogram

L l

ele

l

libro - książka

LL ll

elle (wym. eje)

dźwięk zbliżony do j

(są też inne warianty wymowy)

calle (kaje) - ulica

M m

eme

m

madre - matka

N n

ene

n

nada - nic

Ñ ñ

eñe

ń

España (espańa) - Hiszpania

O o

o

o

oso - niedźwiedź

P p

p

p

perro - pies

Q q

q

występuje tylko w połączeniu que, qui – wymawiamy ke, ki

querer (kerér) – chcieć

equipo (ekipo) - drużyna

R r

erre

na początku wyrazu oraz gdy jest zapisane jako rr, jest silniejsze

perro – pies

rosa (rrosa) - róża

S s

ese

s

sombra - cień

T t

te

t

tarde - późno

U u

u

u

uno - jeden

V v

uve

na początku wyrazu – b


vino (bino) – wino

vaca (baka) – krowa

w środku wyrazu – β **


uva (uβa) – winogrono

cueva (kueβa) – jaskinia

nv czytamy mb

invierno (imbjerno) - zima

W w

uve doble

wymawiamy jak v lub jak angielskie w

wolframio (bolframjo) - wolfram

X x

equis (ekis)

ks, przed spółgłoskami możemy wymawiać też jak s

examen - egzamin

Y y i griega
i lub j (w otoczeniu samogłosek) y - i
muy (muj) - bardzo
Z z zeta θ w Hiszpanii i s w Ameryce Łacińskiej zapato - θapato lub sapato - but* θ to dźwięk, który wymawiamy jak th bezdźwięczne w angielskim słowie think

Literę c w Hiszpanii wymawiamy θe, a w Ameryce Łacińskiej se. Podobnie z wymawiamy θeta w Hiszpanii i seta w Ameryce.

** β to dźwięk pośredni pomiędzy w i b, szczelinowe b.AKCENTOWANIE


Jeśli wyraz ma zaznaczony akcent graficzny (tilde), wówczas silniej wymawiamy sylabę akcentowaną:

cántaro /kántaro/
francés /franθés/

Jeśli wyraz kończy się na spółgłoskę inną niż –n i –s i nie ma tilde, wówczas silniej akcentujemy sylabę ostatnią:

profesor /profesór/
pastel /pastél/

Jeśli wyraz kończy się na samogłoskę albo –n, -s i nie ma tilde, wówczas akcent pada na przedostatnią sylabę (czyli tak, jak w języku polskim):

camarero /kamaréro/
certamen /θertámen/ALFABET HISZPAŃSKI I ZASADY WYMOWY

LITERA

NAZWA LITERY

LITERA

NAZWA LITERY

A a

a

N n

ene

B b

be

Ñ ñ

eñe (wym. eńe)

C c

ce (wym. θe lub se) *

O o

o

Ch ch

che (wym. cze)

P p

pe

D d

de

Q q

cu (wym. ku)

E e

e

R r

erre

F f

efe

S s

ese

G g

ge (wym. he)

T t

te

H h

hache (wym. acze)

U u

u

I i

i

V v

uve

J j

jota (wym. hota)

W w

uve doble

K k

ka

X x

equis (wym. ekis)

L l

ele

Y y

i griega

LL ll

elle (wym. eje)

Z z

zeta (wym. θeta lub seta) *

M m

eme

 

* θ to dźwięk, który wymawiamy jak th bezdźwięczne w angielskim słowie think

Literę c w Hiszpanii wymawiamy θe, a w Ameryce Łacińskiej se. Podobnie z wymawiamy θeta w Hiszpanii i seta w Ameryce.