HISZPAŃSKI I WŁOSKI - PORÓWNANIE

JĘZYK HISZPAŃSKI I WŁOSKI – PORÓWNANIE


Często spotykam się z pytaniem: Który język jest łatwiejszy, hiszpański czy włoski? Albo: Czy hiszpański i włoski są do siebie podobne? Czy łatwo nauczyć się włoskiego, znając hiszpański?

W tym wpisie postaram się rozwiać wątpliwości osób, które myślą o rozpoczęciu nauki jednego z tych języków.

Na początek,

KILKA FAKTÓW W CYFRACH

język hiszpański

język włoski

Ile osób posługuje się danym językiem jako ojczystym?

około 442 000 000

około 63 000 000

Ile osób mówi danym językiem jako drugim językiem?

około 91 000 000

około 3 000 000

W ilu krajach jest to język oficjalny?

20

4


A teraz rozbierzemy oba języki na czynniki pierwsze, próbując wskazać różnice i podobieństwa.

SKĄD POCHODZĄ TE DWA JĘZYKI? JAKA JEST ICH GENEZA?

Zarówno język hiszpański, jak i włoski są językami romańskimi, czyli wywodzą się z języka łacińskiego. W porównaniu z tym ostatnim są znacznie uproszczone, na przykład nie mają odmiany przez przypadki (m. in. rzeczownika i przymiotnika), czyli deklinacji. Funkcję przypadków spełniają przyimki, co znacznie ułatwia naukę tych języków. O ile w łacinie są liczne zakończenia odpowiadające różnym formom gramatycznym rzeczownika i przymiotnika, na przykład:

mulier kobieta, ale już mulieris (kogo?, czego?) – kobiety,

w hiszpańskim czy włoskim powiemy odpowiednio:

hiszpański: la mujer – kobieta,   de la mujer – kobiety

włoski: la donna – kobieta,   della donna – kobiety.

By pokazać podobieństwa pomiędzy językami łacińskim, hiszpańskim i włoskim, zobaczmy kilka przykładów:

łacina

hiszpański

włoski

znaczenie polskie

bibere

beber

berre

pić

amare

amar

amare

kochać

scribere

escribir

scrivere

pisać

unus

uno

uno

jeden

viginti

veinte

venti

dwadzieścia

legere

leer

leggere

czytać

semper

siempre

sempre

zawsze

tempus

tiempo

tempo

czas

aurum

oro

oro

złoto

aqua

agua

acqua

woda

sol

sol

sole

słońce


KTÓRA WYMOWA JEST ŁATWIEJSZA, HISZPAŃSKA CZY WŁOSKA?

W obu językach występują dźwięki, których nie ma w języku polskim i należy nauczyć się je wymawiać, na przykład we włoskim gli. Jeśli chodzi o samogłoski, są one wymawiane podobnie jak w języku polskim, chociaż są one często bardziej ścieśnione. Co do spółgłosek, w europejskim wariancie języka hiszpańskiego jest więcej (niż w języku włoskim) dźwięków trudniejszych do opanowania dla Polaków, na przykład θ, wymawiane jak angielskie th w wyrazie think.

Zaznaczyć należy, że wymowa obu języków jest relatywnie prosta, a znając jej nieliczne reguły jesteśmy w stanie przeczytać każdy wyraz.


A CO Z GRAMATYKĄ, KTÓRĄ JEST ŁATWIEJ OPANOWAĆ?

Oba języki mają bardzo dużo zbieżności gramatycznych, ale są też pewne różnice. Sam spróbuj ocenić, który język byłby łatwiejszy do opanowania.

język hiszpański

język włoski

rzeczownik, liczba mnoga

w języku włoskim jest więcej końcówek i nieregularności

do tworzenia liczby mnogiej używamy końcówek – s lub –es (podobnie jak w angielskim):

casa – dom     casas – domy

color – kolor     colores - kolory

aby utworzyć liczbę mnogą, zamieniamy końcówki w następujący sposób:

o – i     a -e     e –i

końcowa samogłoska akcentowana – bez zmiany

zakończone na spółgłoskę – bez zmiany

ragazzo chłopak, ragazzi – chłopcy

ragazza – dziewczyna, ragazze – dziewczyny

chiave – klucz, chiavi – klucze

città – miasto, città – miasta

bar – bar      bar - bary

Czasami rzeczownik zmienia rodzaj gramatyczny w liczbie mnogiej i ma nieregularną końcówkę:

uovo – jajko (r. męski), uova – jajka (r. żeński)

rodzajniki

W obu językach są rodzajniki (brak ich w języku polskim, ale są obecne w niemieckim – der, ein i angielskim przedimki a/an i the). W języku włoskim mamy więcej możliwości niż w hiszpańskim.

lo, la, los, las

un, una, unos, unas

il, lo, l’. i, gli. le

uno, una, un, un’

dei, degli, delle

przyimki połączone z rodzajnikami.

W języku włoskim – więcej form

al, del

al, allo, all’, alla, ai, agli, alle

del, dell’, dello, della, dei, degli, delle

sul, sull’, sullo, sulla, sui, sugli, sulle

nel, nell. nello, nella, nei, negli, nelle

czasownik być

W języku hiszpańskim trudniej opanować różnicę pomiędzy czasownikami SER (być, cechy stałe) i ESTAR (być, przebywać, stany)

Soy español. Jestem Hiszpanem.

Estoy cansado. Jestem zmęczony

W języku włoskim w obu przypadkach używamy jednego czasownika, ESSERE:

Sono italiano. Jestem Włochem.

Sono stanco. Jestem zmęczony.

CZASY/ODMIANA CZASOWNIKA

W obu językach mamy czasy proste, tzn. składające się z jednego słowa i złożone z tzw. czasownikiem posiłkowym.

jeden czasownik posiłkowy, haber

he comido zjadłem

he ido - poszedłem

dwa czasowniki posiłkowe, avere i essere i należy wiedzieć, kiedy użyć każdego z nich:

ho mangiato – zjadłem

sono andato/a – poszedłem/poszłam

czas teraźniejszy

3 typy końcówek (dla 3 koniugacji)

4 typy końcówek (dla 3 koniugacji)

czas teraźniejszy ciągły – podobnie w obu językach

estar + gerundio

estoy comiendo – właśnie jem

stare + gerundio

sto mangiando – właśnie jem

czas przyszły, prosty i złożony

haré– zrobię, czas złożony – habré hecho

więcej tutaj

konstrukcja ir a bezokolicznik: voy a ir

farò -  zrobię, czas złożony avrò fatto


więcej tutaj

czasy przeszłe

W obu językach jest kilka czasów przeszłych. Mogą być one proste i złożone.

Czasy przeszłe proste

imperfecto iba -  chodziłem

imperfetto andavo - chodziłem

indefinido fui - poszedłem

passato remoto andai -  poszedlem

Czasy przeszłe złożone

perfecto he hecho - zrobiłem

passato prossimo ho fatto - zrobiłem

pluscuamperfetto había hecho - zrobiłem

piuccheperfetto (trapassato) avevo fatto - zrobiłem

Tryb warunkowy

w obu językach mamy dwie formy, prostą i złożoną

haría, habría hecho - zrobiłbym

więcej tutaj

farei, avrei fatto - zrobiłbym

Tryb łączący

subjuntivo:

presente tenga

imperfecto tuviera

perfecto haya tenido

pluscuamperfecto hubiera tenido

congiuntivo

presente abbia

imperfetto avessi

passato abbia avuto

piuccheperfetto avessi avuto

Tryb rozkaujący, imperativo

W obu językach podobnie

¡Habla! – mów!

więcej tutaj

Parla! – mów!


Oczywiście podobieństw i różnic, na różnych poziomach, na przykład składni, można wymieniać więcej. Mam jednak nadzieję, że powyższe krótkie podsumowanie da ci ogólny obraz struktury obu języków.